Společnost KLEMAT CZ s.r.o. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém managementu kvality v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému managementu kvality je stanovena následující Politika kvality:

  • 1. Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost a jsou předmětem dalšího zlepšování.
  • 2. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování služeb a zboží v oblastech komplexní zpracování plechu s důrazem na dělení, tváření, zámečnické práce a povrchové úpravy jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými požadavky.
  • 3. Protože naše produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr spolupracovníků a na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.
  • 4. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů našich produktů a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality.
  • 5. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Společnost si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. Vedení společnosti odpovídá za dosažení cílů kvality a systém managementu kvality ověřuje pravidelnými prověrkami.