Firma KLEMAT CZ, která provádí komplexní zpracování plechu, usiluje o získání nových a udržení stávajících zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Strategií firmy je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a proto se vedení firmy rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Základním cílem firmy je neustálý technologický rozvoj, maximální spokojenost našich zákazníků a ochrana životního prostředí. Tohoto cíle je možno dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně námi poskytovaných služeb prostřednictvím zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti.

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena následující politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců firmy:

  • 1. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování služeb a zboží v uvedené oblasti, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  • 2. Protože naše služby a produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří jí provádějí a produkty, které do ních vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.
  • 3. Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů, maximální pružnost při realizaci a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno firmy bylo synonymem spolehlivosti a jakosti. Odpovědnou, kvalitní činností celé firmy chceme získat nové a udržet stávající zákazníky.
  • 4. Nejcennějším majetkem firmy je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Vedení firmy si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na výběr pracovníků a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.
  • 5. Dodržování všech platných právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení.
  • 6. Neustálé zlepšování, předcházení znečišťování životního prostředí s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí patří mezi základní priority vedení firmy.

Vedení firmy odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému řízení, za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší firmy na veřejnosti. Vedení firmy podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.